TH EN
A A A

มะกันไฟเขียวนำเข้ามะม่วงสดปากีสถาน

15 December 2553   

               หน่วยงานบริการตรวจสอบสุขภาพพืชและสัตว์ (APHIS) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้แจ้งเวียนสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเพื่อประเมินความเสี่ยงในการนำเข้ามะม่วงสดจากปากีสถาน ซึ่งจากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าปากีสถานมีมาตรการทางสุขอนามัยพืชที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงหรือการแพร่กระจายของศัตรูพืช 

              ทั้งนี้ ยังไม่ระบุวันที่มีผลบังคับใช้

ที่มา : มกอช.

Is this article useful?