TH EN
A A A

นักวิชาการชี้ ปี 54 โรงงานฮ่องกงใน PRD อาจปิดตัวระนาว หากไม่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เน้นตลาดภายใน

7 December 2553   
               เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 นาย Thomas Chan Man-hung ผู้อำนวยการสถาบัน Public Policy Research มหาวิทยาลัย Hong Kong Polytechnic และหัวหน้าศูนย์ China Business Centre ได้กล่าวว่า ภายในปี 2554 โรงงานอุตสาหกรรมสินค้าแปรรูปในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล (pearl river delta: PRD) อาจจะต้องปิดตัวลงเป็นจำนวนมาก หากไม่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หันมาเน้นตลาดภายในประเทศ
               เนื่องจากเสียเปรียบทางด้านต้นทุน อาทิ วัตถุดิบ แรงงาน ที่ดิน และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหยวน ส่งผลให้ตลาดส่งออกสินค้าหลักของจีน อาทิ สหรัฐฯ และยุโรป หันไปสั่งซื้อสินค้าจากกลุ่มประเทศเกิดใหม่ เช่น กัมพูชา บังคลาเทศ และอินโดนีเซีย และอาจได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การเงินที่อาจเกิดขึ้นในปี 2554 หลังจากสหรัฐฯ ใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing: QE) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระบบการเงิน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลงทุนในตลาดสินค้าสินค้าอุปโภค-บริโภคของจีน ทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐไหลเข้าจีนจำนวนมาก จึงคาดว่าอาจทำให้ค่าเงินหยวนแข็งค่าขึ้น 5% ต่อปี 
               ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าวจึงควรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการจากเดิมที่เน้นการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศเป็นหลัก ไปสู่การผลิตสินค้าเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดภายในจีน ซึ่งมีศักยภาพในการขยายตัวสูงและอยู่ในช่วงกำลังพัฒนา ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกลางจีนที่ต้องการกระตุ้นให้มีการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองฮ่องกง

Is this article useful?