TH EN
A A A

แคนาดาออกมาตรฐานความมั่นคงทางชีวภาพสุกรใหม่

7 December 2553   
               คณะกรรมการสุขภาพสุกรแคนาดา (CSHB) ได้ออกมาตรฐานความมั่นคงทางชีวภาพใหม่ สำหรับผู้ผลิตสุกร เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรค ในงานประชุม Saskatchewan Pork Industry Symposium 2010  
               มาตรฐานดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคจากเนื้อสัตว์ที่นำเข้า เคลื่อนย้ายและส่งออก และระบุพื้นที่ซึ่งเป็นจุดวิกฤตในโปรแกรมความมั่นคงทางชีวภาพที่ดี และจัดการตามแนวปฏิบัติการจัดการที่ดี (Best management practices) นอกจากนี้ยังมีการกำหนดหลักพื้นฐานทั่วไปที่อาจจะรู้กันอยู่แล้ว แต่อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญ เช่น การเก็บรักษาอุปกรณ์การผลิตให้มีความมั่นคงโดยการล็อกประตู และจำกัดขอบเขตการดำเนินการในหน่วย เป็นต้น
ที่มา : The Pig Site

Is this article useful?