TH EN
A A A

เวียดนามเตรียมขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2 December 2553   
                กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม ระบุว่า เวียดนามวางแผนที่จะขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบนแม่น้ำโขงกว่า 830,000 เฮกตาร์ ซึ่งคาดว่าจะสร้างผลผลิตกว่า 3 ล้านตันต่อปีภายในปี 2558  โดยคาดว่าเวียดนามจะมีรายได้จากการส่งออก 4.47 ดอลลาร์สหรัฐ และจะมีอัตราการจ้างงานกว่า 2.1 ล้านอัตรา ซึ่งสัตว์น้ำที่จะทำการเพาะเลี้ยงหลัก เช่น กุ้ง Sugpo กุ้งไวนาไม ปลา Tra ปลานิล Slams ปลาจาระเม็ด ปลากราย ปลาบู่ หอยหวาน และ หอยเป่าฮื้อ
                สำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้ง Sugpo และ Slams ในแม่น้ำโขงนั้น จะใช้วิธีการเพาะเลี้ยงแบบดั้งเดิม (extensive farming) ส่วนกุ้งไวนาไมและปลา Tra จะทำการเพาะเลี้ยงแบบใช้การจัดการ และเทคโนโลยีสูง (intensive cultivation) และสัตว์น้ำประเภทอื่นที่เหลือ จะมีการเพาะเลี้ยงในแบบต่างๆ กันไป เช่น การเพาะเลี้ยงแบบดั้งเดิม การเพาะเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา (Semi-intensive farm) และการเพาะเลี้ยงแบบใช้การจัดการ และเทคโนโลยีสูง และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทุกจังหวัดในแถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงต้องปรับปรุงระบบการผลิต โดยต้องมีการเชื่อมโยงกันของสายการผลิตทั้งหมด เช่น ผู้เพาะเลี้ยง ผู้ผลิต และผู้ส่งออก
                นอกจากนั้นจังหวัดในแถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงจะได้รับการอบรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และปรับปรุงการวางแผนด้านชลประทานในพื้นที่ชนบท ทั้งยังเร่งการก่อสร้างโครงการการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการแปรรูปของภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ที่มา : FIS

Is this article useful?