TH EN
A A A

นิวซีแลนด์ปรับปรุงระเบียบการรมยา

2 December 2553    4831
                เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 นิวซีแลนด์ได้แจ้งการปรับปรุงระเบียบการรมยา โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
                1. Section 2.2 การปรับปรุงการอ้างถึง
                2. Section 3.1.6 ยกเลิกระเบียบข้อ 3.2.3 โดยเป็นการยกเลิกทางเลือกในการเพิ่มการตรวจสอบสินค้าแทนการรมยาสำหรับสินค้าที่เป็น Bulk ที่บรรจุในคอนเทนเนอร์ ยกเว้นสินค้าที่มาจากออสเตรเลีย 
                3. Section 3.2.3 สำหรับสินค้าที่เป็น Bulk ที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ยกเว้นจากออสเตรเลียที่มีทางเลือกไม่ต้องรมยาก่อนนำเข้า โดยใช้ทางเลือกในการเพิ่มการตรวจสอบแทนการรมยาได้ถูกยกเลิก เนื่องจากการปฎิบัติดังกล่าวไม่เหมาะสม เมื่อเพิ่มปริมาณของตู้คอนเทนเนอร์มากขึ้น การรมยาด้วย methyl bromide ก่อนการนำเข้าจึงถูกนำมาบังคับใช้
                4. Section 7.3 ข้อกฎหมายนี้ มีเพื่ออนุญาตสำหรับส่วนผสมที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ต้องได้รับการขออนุญาตก่อนการนำเข้า 
                5. Appendix 1 เพิ่มเติมรายชื่อบริษัท 7 แห่ง ที่ได้รับอนุญาตในการตรวจสอบการรมยา
ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.biosecurity.govt.nz/imports/plants/standards/bnz-pafp-imprt
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา

Is this article useful?