TH EN
A A A

อียูเตรียมตรวจโรงงานไก่สดปีหน้า

1 December 2553   
                นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า หลังจากที่ไทยได้ทำหนังสือถึงสหภาพยุโรป เพื่อพิจารณาเปิดตลาดเนื้อไก่แช่แข็งให้กับไทยอีกครั้ง โดยระบุว่าไทยสามารถควบคุมและป้องกันปัญหาไข้หวัดนกได้และผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งขององค์การโรคระบาดสัตว์ (OIE) และสหภาพยุโรปเอง ซึ่งขณะนี้สามารถควบคุมไม่ให้เกิดไข้หวัดนกในประเทศได้นานถึง 2 ปี ดังนั้น ทางอียูจึงตอบรับที่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบโรงงานของไทย รวมทั้งจะตรวจสอบความพร้อมของแต่ละโรงงานในการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์ หรือ Animal welfare ของสหภาพยุโรปด้วยวิธีการสุ่มตรวจ 
                ทั้งนี้ คาดว่าการตรวจสอบจะเริ่มได้ในช่วงต้นปี 2554 โดยกรมฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาช่วงเวลาที่จะไม่ติดขัดเทศกาลต่างๆ ซึ่งในเบื้องต้นผู้ประกอบการของไทยมีความพร้อมแล้ว โดยโรงงานที่ส่งออกไก่ส่วนใหญ่จะสร้างระบบการเลี้ยงด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Compartment) ซึ่งเป็นระบบการเลี้ยงที่กรมปศุสัตว์และ OIE รับรองแล้วว่ามีความปลอดภัยจากไข้หวัดนกสูงสุด หากสหภาพยุโรปให้ความเห็นชอบและเปิดตลาดจะส่งผลให้ไทยส่งออกในตลาดแห่งนี้ได้มากขึ้น
ที่มา : ข่าวสด

Is this article useful?