TH EN
A A A

เกาหลีใต้แจ้งรายชื่อยาที่ห้ามใช้ในอาหารสัตว์

12 November 2553   
                เกาหลีใต้แจ้งต่อประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องกระทรวงอาหาร เกษตร ป่าไม้ และประมงของเกาหลีใต้ (MIFAFF) เสนอห้ามใช้ยาสัตว์ (ยาปฏิชีวนะ และ Sulphanilamide) ในอาหารสัตว์ คือ
 
               · ยาปฏิชีวนะ 8 ชนิด ได้แก่ enramycin, tyrosine, virginiamycin, bacitracin methylene disalicylate, bambermycin, tiamulin, apramycin และ avilamycin
 
                · ยาต้านจุลชีพ (sulfathiazole) เป็นสารปรุงแต่งอาหารในอาหารสัตว์
 
                  ทั้งนี้ มีผลบังใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.

Is this article useful?