TH EN
A A A

เวียดนามเตรียมออกร่างแนวทางปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยอาหารนำเข้า

12 November 2553   
                เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553 เวียดนามแจ้งเวียนประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องร่างแนวทางปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าจากพืช โดยมีสาระสำคัญคือ ให้แนวทางการควบคุมด้านความปลอดภัยอาหาร วิธีการตรวจสอบ และการติดตามผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากพืชที่นำเข้ามายังเวียดนาม 
               ทั้งนี้ ร่างแนวทางปฏิบัตินี้จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2554
ที่มา : มกอช.

Is this article useful?