TH EN
A A A

หูหนานเริ่มส่งออกเนื้อหมูแช่แข็งไปมาเลเซียแล้ว

11 November 2553   
ข้อมูลรายงานจากสำนักงานตรวจสอบควบคุมคุณภาพและกักกันโรคของมณฑลหูหนานระบุว่า เมื่อเร็วๆนี้ มณฑลหูหนานได้ส่งออกเนื้อสุกรแช่แข็งไปยังมาเลเซีย จำนวน 10 ตัน คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวมทั้งหมด 47,800 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่จีนส่งออกเนื้อสุกรแช่แข็งไปยังมาเลเซีย หูหนานถือเป็นมณฑลหลักของประเทศจีนที่ส่งออกเนื้อสุกรไปยังต่างประเทศ (มีจำนวนสุกรที่ออกจากสถานที่เพาะเลี้ยงสูงถึงปีละ 60 กว่าล้านตัว) ซึ่งได้ส่งออกสุกรและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ไปยังฮ่องกง มาเก๊า และกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นจำนวนมาก โดยช่วง 10 เดือนแรกของปี 2553 มณฑลหูหนานได้ส่งออกผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนจำนวน 1,320 ตัน คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวมทั้งหมด 6.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา สำนักงานตรวจสอบควบคุมคุณภาพและกักกันโรคของมณฑลหูหนานได้เน้นการควบคุมในด้านการสร้างฐานการก่อตั้งธุรกิจ การรักษาอุปกรณ์การผลิตสินค้า และการทดสอบห้องปฏิบัติการ เป็นต้น โดยหลังจากต้นปี 2553 เป็นต้นมา มณฑลหูหนานได้กลับมาส่งออกลูกสุกรแช่แข็งไปยังสิงคโปร์อีกครั้ง และเมื่อเดือนเมษายน 2553 มณฑลหูหนานยังได้ส่งออกผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ไปยังฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรก ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง

Is this article useful?