TH EN
A A A

อียูเตือนพบอาหารไทยไม่ระบุสารก่อภูมิแพ้

4 November 2553   
เมื่อเร็วๆนี้ สหภาพยุโรปได้แจ้งเตือนผ่านระบบการแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนสำหรับอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ (RASFF) ว่ามีการตรวจพบสินค้าอาหารจากไทยที่ไม่ได้แจ้งรายการสารก่อภูมิแพ้บนฉลาก เช่น ซอสปรุงรสที่กลูเตน และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของถั่วเหลือง เป็นต้น ตามระเบียบ Directive 2007/68/EC ของสหภาพยุโรปกำหนดว่าหากผลิตภัณฑ์อาหารใดที่มีส่วนประกอบของสารก่อภูมิแพ้ตามที่สหภาพยุโรปกำหนด ซึ่งได้แก่ ธัญพืชที่มีกลูเตน สัตว์น้ำจำพวกกุ้ง กั้งปู ไข่ ปลา ถั่วลิสง ถั่วเหลือง นม ถั่วเปลือกแข็งชนิดต่างๆ ผักคื่นช่าย มัสตาร์ด เมล็ดงา ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และซัลไฟต์ ถั่วลูปิน และสัตว์น้ำจำพวกหอยและปลาหมึกนั้น จะต้องมีการแจ้งสารก่อภูมิแพ้ดังกล่าวบนฉลากให้ผู้บริโภคทราบด้วย ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปได้จาก http://www.fsai.ie/uploadedFiles/Dir2007_68.pdf และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดว่าด้วยอาหารก่อภูมิแพ้ของประเทศอื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มกอช. ที่มา : มกอช.

Is this article useful?