TH EN
A A A

จีนเดินหน้าระบบตรวจสอบย้อนกลับผักและเนื้อสัตว์

1 November 2553   
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์จีนลงนามข้อตกลงกับนายกเทศมนตรี 10 เมืองนำร่องได้แก่ Shanghai, Dalian, Nanjing, Wuxi, Hangzhou, Ningbo, Qingdao, Chongqing, Kunming และ Chengdu เพื่อเดินหน้าระบบการตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์และผักในตลาดและซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ซื้ออาหารในเมืองเหล่านี้สามารถรู้แหล่งที่มาทั้งหมดของเนื้อสัตว์และผักตั้งแต่การผลิตถึงการกระจายสินค้าโดยสามารถตรวจสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้รัฐบาลสามารถรู้ที่มาของอาหารในกรณีที่พบอาหารที่ไม่ปลอดภัยอีกด้วย ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะมีแผนที่จะปรับใช้ทั่วประเทศในอนาคตต่อไป ที่มา : China Daily

Is this article useful?