TH EN
A A A

อินโดปรับกฎหมายประมง

21 October 2553    17815
กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงอินโดนีเซียแก้ไขปรับปรุงกฎหมายประมงอินโดนีเซีย (Fisheries Law No.31/2004) โดยมีประธานาธิบดีอินโดนีเซียลงนามเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือ การกำหนดให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถทำลายเรือประมง โดยการเผาหรือจมเรือประมงที่ไม่ใช่สัญชาติอินโดนีเซีย และเข้ามาทำประมงในน่านน้ำอินโดนีเซียโดยผิดกฎหมาย หากเจ้าหน้าที่พบหลักฐานเบื้องต้นที่พอเพียงและเชื่อได้ว่ากระทำผิดกฎหมายจริง ที่มา : TOFA Fishing News

Is this article useful?