TH EN
A A A

บราซิลเริ่มเข้มงวดนำเข้า

24 September 2553   
มกอช. ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบราซิเลีย ว่า ขณะนี้มีแนวโน้มที่ประเทศบราซิลจะใช้มาตรการกีดกันการนำเข้าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจากประเทศต่างๆ เนื่องจากผู้ผลิตภายในประเทศไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ โดยในปัจจุบันได้มีการขึ้นภาษีนำเข้าปลาซาร์ดีนกระป๋องจากเดิมร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 32 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ตามประกาศกระทรวงเกษตรบราซิล หมายเลข 55 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 กำหนดให้ประเทศที่ส่งออกสินค้าต้องแจ้งกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์และอาหารของบราซิล (MAPA) ถึงรายชื่อหน่วยงาน ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ และมาตรฐานที่มีการรับรอง เพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนเพื่อการนำเข้าสินค้าด้วย และต้องได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการเป็นภาษาอังกฤษจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละประเทศเท่านั้น ที่มา : มกอช.

Is this article useful?