TH EN
A A A

ตุรกีเตรียมออกกฎระเบียบความปลอดภัยอาหาร

24 September 2553   
ตุรกีแจ้งเวียนสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องกฎระเบียบด้านสัตวแพทย์ สุขอนามัยพืช อาหารคนและอาหารสัตว์ มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 1. การผลิต การแปรรูปและการจัดจำหน่ายอาหาร อาหารสัตว์ วัสดุสัมผัสอาหาร 2. การควบคุมสารกำจัดศัตรูพืช ยาสัตว์ตกค้าง และสารปนเปื้อนอื่น 3. การป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อโรคสัตว์ แมลงศัตรูพืช 4. สวัสดิภาพสัตว์ทดลอง สัตว์เลี้ยง และสัตว์สวยงาม 5. การนำเข้าและส่งออกสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ตุรกีเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อกฎระเบียบนี้จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2553 ที่มา : มกอช.

Is this article useful?