TH EN
A A A

ตุรกีส่งออกสัตว์ปีกไปรัสเซียได้อีกครั้ง

10 September 2553   
บริษัทในตุรกีได้ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกไปยังรัสเซียเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่หน่วยงานด้านสุขอนามัยสัตว์รัสเซีย ยกเลิกการห้ามนำเข้าไก่จากตุรกีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553 นาย Mustafa Calkan ประธาน Calkan Group ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ในตุรกี กล่าวว่า ตลาดเนื้อไก่ในรัสเซียมีความแข่งขันสูงมาก โดยรัสเซียให้โควตาตุรกีเพียง 50-60 ตันจากโควตานำเข้าทั้งหมด 150 ตัน นอกจากนี้ ต้นทุนการผลิตของตุรกียังสูงกว่าคู่แข่ง ปัจจุบันราคาเนื้อไก่รัสเซียตันละ 2000 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ราคาต้นทุนของบริษัทในตุรกีอยู่ที่ตันละ 2800 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ รัสเซียระงับการนำเข้าเนื้อไก่จากตุรกีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 และยกเลิกการระงับการนำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ที่มา : World Bulletin

Is this article useful?