TH EN
A A A

โรคสุกรระบาดในฟิลิปปินส์

9 September 2553   
พบโรคสุกรระบาดในเมือง Tabuk ซึ่งทำให้สุกรตายกว่า 300 ตัว โดยได้รับการยืนยันจากทางการฟิลิปปินส์ว่าเป็นเชื้ออหิวาต์และเชื้อ PRRS ทั้งนี้ได้รับการยืนยันจากผู้เลี้ยงสุกรว่าสุกรท้องเสียและแท้งลูกเป็นวงกว้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา คาดว่าเชื้อไวรัสดังกล่าวมาจากเนื้อสุกรที่ติดเชื้อและสุกรมีชีวิตที่นำเข้ามาในเมืองดังกล่าว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานสุขอนามัยสัตว์ได้พ่นยาฆ่าเชื้อดังกล่าวเพื่อยับยั้งการระบาดในอนาคต และให้แนะนำให้ผู้เลี้ยงสุกรเพิ่มภูมิคุ้มกันสัตว์ด้วยการเลี้ยงด้วยวิตามินและอาหารที่เหมาะสม เชื้ออหิวาต์ในสุกรทำให้เกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรง และโรค PRRS ทำให้สุกรแท้ง หรือแท้งในขณะคลอด อาการลูกอ่อนเป็นมัมมี่ (mummified fetus) หรืออ่อนแอมาก ที่มา : Pig Progress

Is this article useful?