TH EN
A A A

ราคาข้าวสาลีรัสเซียพุ่งหลังห้ามส่งออกข้าวสาลี

16 August 2553   
Vladimir Putin นายกรัฐมนตรีรัสเซียพยายามบรรเทาการขาดแคลนอาหารจากความแห้งแล้งและอัคคีภัยซึ่งทำให้ผลผลิตข้าวสาลีในรัสเซียลดลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการระงับการส่งออกข้าวสาลี ส่งผลให้ราคาข้าวสาลีพุ่งสูงสุดในรอบ 2 ปี เช่น ข้าวสาลีสำหรับผลิตเบียร์และสำหรับเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ จากผลพวงดังกล่าวยังส่งผลให้สินค้าเกษตรอื่นเช่นข้าวโพด ราคาสูงขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ ข้าวสาลีเลี้ยงสัตว์ที่มีราคาสูงขึ้น อาจส่งผลให้บริษัทอาหารตั้งราคานมและเนื้อสัตว์ให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนมากได้ซื้อข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าแล้ว ราคาอาหารจึงน่าจะค่อยๆ สูงขึ้น อนึ่งในปี 2552 รัสเซียส่งออกข้าวสาลีเป็น 1 ใน 4 ของธัญพืชทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ข้าวสาลีมีส่วนแบ่งในตลาดอาหารเลี้ยงสัตว์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการอาจฉวยโอกาสในช่วงนี้เพื่อปั่นราคาอาหารให้สูงขึ้น ที่มา : World Poutry

Is this article useful?