TH EN
A A A

เมืองผู้ดีผลักดันผู้ผลิตปรับปรุงฉลาก COOL

10 August 2553   
นาย Jim Paice รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหารและชนบท (DEFRA) ของสหราชอาณาจักรกล่าวว่า ผู้ผลิตอาหารและซูเปอร์มาเก็ตควรปรับปรุงการติดฉลากแสดงประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า (COOL) บนผลิตภัณฑ์อาหารโดยสมัครใจให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และนม หลังจากเยือนบริษัท Melton Mowbray Pork Pie ซึ่งเป็นอาหารที่ได้รับการคุ้มครองว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง Melton Mowbray แห่งสหราชอาณาจักร นาย Jim Paice กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการทำให้แน่ใจว่ามีการติดฉลากอย่างชัดเจนเป็นอันดับแรก หลังเคยเรียกร้องให้ภาคอุตสาหกรรมร่วมมือกับภาครัฐเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในแหล่งกำเนิดสินค้าที่ซื้อ ต่อมาเมื่อไม่นานมานี้ภาคอุตสาหกรรมเนื้อสุกรก็ได้ทำข้อตกลงแบบสมัครใจ ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น พาย อาหารสำเร็จรูป ตลอดจนผลิตภัณฑ์นม ซึ่งมีส่วนผสมหลายชนิดกลับเลือกเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงว่าเนื้อสัตว์มาจากสหราชอาณาจักรแล้วระบุว่าผลิตในสหราชอาณาจักร อาจทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน จึงควรมีการปรับปรุงการติดฉลากให้ชัดเจนกว่านี้ อาทิ ระบุแหล่งที่มา คำอธิบายผลิตภัณฑ์ (เช่น เลี้ยงแบบ free-range) ชื่อสายพันธุ์ ขณะนี้ สหภาพยุโรปกำลังพิจารณากฎระเบียบใหม่ๆ ในการติดฉลากแหล่งกำเนิด แม้ว่า DEFRA จะต้องการให้อุตสาหกรรมออกมาร่วมมือในการติดฉลากอย่างสมัครใจ แต่ก็เรียกร้องให้เปิดทางเลือกของกฎระเบียบแก่ผู้ประกอบการเช่นกัน ที่มา : Meat & Poultry

Is this article useful?