TH EN
A A A

ออสซี่ประกาศร่างระเบียบนำเข้าปลาสวยงาม

9 August 2553   
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 หน่วยงานด้านความมั่นคงทางชีวภาพออสเตรเลีย (Biosecurity Australia-BA) ได้ออกประกาศร่างระเบียบชั่วคราวฉบับสุดท้ายเกี่ยวกับการนำเข้าปลาสวยงามตระกูล Gourami Cichild และ Poeciliid ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ 1. BA ได้ถอดถอน poeciliid ranavirus ออกจากรายชื่อโรคที่จะต้องจัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง เนื่องจากมีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอในการสนับสนุนว่าไวรัสดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับ megalocytiviruses 2. มาตรการการตรวจสอบความเสี่ยงโรคของไวรัส megalocytiviruses ให้มีผลบังคับใช้ถึงปลา paradise ด้วย 3. สามารถนำเข้าปลาสวยงามสายพันธุ์ ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 3.1 มีการตรวจแบบ batch testing หลังการนำเข้าเพื่อพิสูจน์ว่าปราศจากไวรัส megalocytiviruses หรือ 3.2 มาจากประเทศ พื้นที่ ระบบ compartment ที่ได้รับการรับรองโดยออสเตรเลียว่าปลอดไวรัส megalocytiviruses (โดยมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง) ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างระเบียบชั่วคราวฉบับนี้ได้จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2553 โดยสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ BA เป็นลายลักษณ์อักษร คณะกรรมการของ BA มีกำหนดการพิจารณาคำอุทธรณ์และจะรายงานผลให้ผู้อำนวยการ AQIS ทราบภายในเวลา 45 วัน ที่มา : มกอช.

Is this article useful?