TH EN
A A A

นิวซีแลนด์เปิดประเทศนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำนมดิบจากอียู

9 August 2553   
รัฐบาลนิวซีแลนด์เปิดประเทศให้นำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำนมดิบจากสหภาพยุโรปได้แล้ว หลังจากที่ผลิตภัณฑ์นมนำเข้าจากสหภาพยุโรปต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนหรือ พาสเจอร์ไรซ์ก่อนการจำหน่ายในนิวซีแลนด์ หลังจากที่สหภาพยุโรปและนิวซีแลนด์ร่วมมือกันภายใต้ข้อตกลงด้านสุขอนามัยสัตว์ ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ก่อนการนำเข้า ส่งผลให้ในปี 2551 นิวซีแลนด์สามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภท Roquefort cheese และ Hard raw milk cheese ต่อมาในปี 2552 นิวซีแลนด์ก็ได้เพิ่มการประเมินความเสี่ยงต่อผลิตภัณฑ์น้ำนมดิบทั้งหมดและออกมาตรฐานใบรับรองสุขอนามัยการนำเข้า (IHS) ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป กล่าวว่า นิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกที่ยอมรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำนมดิบจากสหภาพยุโรปภายใต้มาตรฐานร่วมกันของ 2 ที่มา : Dairy Reporter

Is this article useful?