TH EN
A A A

พบสารกำจัดแมลงผิดกฎหมายในผล Currant เมืองเบียร์

29 July 2553    4823
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2553 องค์กรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกรีนพีซได้กล่าวว่า มีการพบสารกำจัดแมลงผิดกฎหมายในผลไม้จำพวกเบอร์รี่ที่ปลูกในเยอรมนีซึ่งวางจำหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ต โดยกลุ่มกรีนพีซกล่าวว่า ผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่นำผลไม้ดังกล่าวจากร้านขายผลไม้ในเครือเดียวกัน 4 แห่งในเยอรมนี พบว่ามีในผล Currant มีสารกำจัดแมลงรวมกันถึง 9 ชนิด ในขณะที่ผลงานวิจัยเดียวกันนี้ของปี 2549 พบสารกำจัดแมลงในตัวอย่างผลไม้เพียงตัวอย่างละ 3 ชนิดเท่านั้น ถึงแม้ว่าปริมาณสารกำจัดแมลงในบางกรณีจะไม่เกินที่กฎระเบียบด้านเกษตรได้กำหนดไว้ แต่กรีนพีซก็กล่าวว่าสารกำจัดศัตรูพืชหลายชนิด ที่รวมกันอาจก่อให้เกิจปัญหา โดยกรีนพีซยังกล่าวอีกว่า สารกำจัดศัตรูพืชบางชนิดสามารถทำหน้าที่เป็นสารก่อมะเร็ง ทำลายระบบประสาท ระบบการสืบพันธุ์ และระบบฮอร์โมน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เยอรมนีคุ้มครองผู้บริโภคให้ดีขึ้นด้วยการออกกฎระเบียบใหม่ในการกำหนดจำนวนของสารกำจัดศัตรูพืชที่อนุญาตให้ใช้ในผักผลไม้ ซึ่งพรรคกรีนในเยอรมนีได้เห็นด้วยในเรื่องนี้ โดยนาย Ulrike Höfken โฆษกพรรคกรีนด้านแผนโภชนาการกล่าวว่า ทางพรรคได้เรียกร้องให้งรัฐบาลจัดตั้งแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อลดสารกำจัดศัตรูพืชโดยระบุวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ เพราะ ผล Currant ปลอดสารพิษปราศจากสารพิษตกค้างอยู่แล้ว ที่มา : The Local

Is this article useful?