TH EN
A A A

ระวังการใช้สี E110 sunset yellow ในชาส่งออกไปออสเตรเลีย

9 July 2553   
เตือนผู้ประกอบการไทยห้ามส่งออกชาที่มีสีผสมอาหาร E110 sunset yellow เป็นส่วนประกอบไปยังออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม สีดังกล่าวสามารถเป็นส่วนผสมในอาหารต่างๆ ได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ในชาตาม Food Standards Code 1.3.1 ที่มา : มกอช.

Is this article useful?