TH EN
A A A

เนื้อสัตว์ปีกส่งออกอิเหนาเศร้า H5N1 สกัดส่งออกไปยุโรป

27 June 2553   
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกแปรรูปอินโดนีเซียไม่สามารถส่งออกไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส A/H5N1 นาย Don P. Utoyo ผู้ประสานงานของสภาสัตว์ปีกอินโดนีเซีย กล่าวว่า การเจรจาระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล (G to G) จะทำให้เนื้อสัตว์ปีกของอินโดนีเซียสามารถกลับมาส่งออกได้อีกครั้ง เพราะหากปรุงเนื้อสัตว์ปีกจนสุกดีแล้ว ย่อมปลอดภัยต่อการบริโภค นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังได้นำระบบการจัดการกับเชื้อไวรัสนี้ของมาเลเซียมาใช้ จึงสามารถกล่าวได้ว่า อินโดนีเซียปลอดจากเชื้อไวรัส A/H5N1 นาย Utoyo ยังกล่าวอีกว่า ความร่วมมือของรัฐบาล นักวิจัย ภาคธุรกิจ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปเป็นสิ่งสำคัญต่อการส่งเสริมการส่งออกเนื้อสัตว์ปีก ทั้งนี้ จังหวัด West Kalimantan ได้ปลอดจากเชื้อไวรัสดังกล่าวแล้ว อนึ่ง ผู้ประกอบการเนื้อสัตว์อินโดนีเซียได้มุ่งเน้นตลาดส่งออกไปที่กลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) กลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก และสหรัฐฯ - ที่มา : The Poultry Site -

Is this article useful?