TH EN
A A A

ไต้หวันเข้าตรวจโรงงานเนื้อมะกัน

17 June 2553   
Yaung Chih-liang รัฐมนตรีสาธารณสุขไต้หวัน กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนสิงหาคม หรือกันยายน 2553 เป็นต้นไป ไต้หวันจะเริ่มส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปยังสหรัฐฯ เพื่อตรวจสอบโรงชำแหละและแปรรูปเนื้วอวัวที่ส่งออกเนื้อวัวมายังไต้หวัน โดยการตรวจสอบนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อวัวส่งออกมายังไต้หวันได้มาตรฐานไต้หวันและติดฉลากอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ Yaung ยังกล่าวอีกว่า ในการตรวจครั้งแรกนี้ ไต้หวันจะตรวจโรงชำแหละหรือโรงบรรจุภัณฑ์เพียง 5 แห่งจาก 10 แห่ง ในขณะที่ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้กล่าวขณะเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ระดับรัฐมนตรีที่เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่นว่าหากไต้หวันเร่งการตรวจสอบวิธีและพิธีการศุลกากรของเนื้อวัวส่งออกสหรัฐฯ นั้น สหรัฐฯจะยินดีกับท่าทีของไต้หวันเป็นอย่างมาก โดยนาย Yaung กล่าวว่า การตรวจสอบและพิธีการทางศุลกากรจะเสร็จสิ้นเร็วได้ก็ต่อเมื่อสามารถระบุถึงปัญหาการติดฉลาก ในปี 2546 ไต้หวันได้ระงับการนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐฯ หลังจากตรวจพบเชื้อวัวบ้าในวัวที่เมือง Yakima ในรัฐ Washington ต่อมาในปี 2549 ไต้หวันอนุญาตให้นำเข้าเนื้อวัวสหรัฐเพียงบางส่วน และยังคงระงับการนำเข้าเนื้อวัวติดกระดูก ทั้งนี้ เมื่อปลายปี 2552 ไต้หวันได้ผ่อนปรนระเบียบนำเข้าต่อเนื้อวัวสหรัฐฯ และกำลังอยู่ระหว่างการเปิดตลาดการค้าเนื้อวัวกับสหรัฐฯ มากขึ้น ที่มา : Food Safety News

Is this article useful?