TH EN
A A A

ปากีสถานขึ้นภาษีอาหารสัตว์

7 June 2553    4827
                เกษตรกรผู้ผลิตเนื้อสัตว์ปีกในปากีสถานต้องลดกำลังการผลิตลงเนื่องจากการประกาศจะขึ้นภาษีอาหารสัตว์ปีก 20%

                นาย Khalil Sattar ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจของปศุสัตว์ อดีตประธานสมาพันธ์สัตว์ปีก กล่าวว่า ค่าอาหารสัตว์ถือเป็น 70% ของค่าใช้จ่ายในการผลิตไก่ทั้งหมด และพบว่า 98% ของฟาร์มทั้งหมด 200,000 แห่งไม่ได้มีการจัดระบบ ดังนั้น รัฐบาลจึงนำวิธีการคิดภาษีการจำหน่ายน้ำตาลในอุตสาหกรรมน้ำตาลมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 3% กับผู้ค้าที่ไม่มีเอกสาร

                ภาวะเงินเฟ้อเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตไก่เพิ่มขึ้น ในขณะที่กำลังการผลิตลดลง 40% อนึ่ง เมื่อ 3 ปีก่อน ปากีสถานเคยผลิตไก่ได้ 800 ล้านตัวต่อปี กลับลดลงเหลือเพียง 550 ล้านตัว และการผลักภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นให้กับผู้บริโภคนั้นทำได้ยากเนื่องจากรายได้ที่แท้จริงของผู้บริโภคก็ลดลงเช่นกัน

                ผู้ส่งออกสัตว์ปีกระบุว่า ข้อเสนอการเพิ่มภาษีนี้ อาจทำให้คนจนต้องเลิกกินไก่ไปโดยปริยาย นอกจากนี้ อาจทำให้เกษตรกรล้มละลายและผลผลิตสัตว์ปีกลดฮวบอย่างไม่เคยมีมาก่อน
 
ที่มา : All About Feed

Is this article useful?