TH EN
A A A

มะกันรับใบคำร้องยกเลิกการขึ้นทะเบียนสาร maneb

7 May 2553   
                เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 สหรัฐอเมริกาแจ้งเวียนประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ว่าด้วยเรื่องการรับใบคำร้องขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนสารกำจัดศัตรูพืช maneb โดยสมัครใจ ทั้งนี้ เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 5 เมษายน 2553
 
 
 
ที่มา : มกอช.

Is this article useful?