TH EN
A A A

มะกันกำหนดค่า MRL สาร Flumioxazin

7 May 2553   

                สหรัฐฯ แจ้งเวียนสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องกฎระเบียบสุดท้ายกำหนดค่า MRLs ของสาร Flumioxazin ในผัก พืชประเทศแตงกลุ่ม 9 ใบ petiole กลุ่มย่อย 4B และ hop dried cones นอกจากนั้น กฎระเบียบฉบับนี้ยังยกเลิกค่า MRLs ในอัลมอนด์และเมล่อน กลุ่มย่อย 9A โดยให้รวมไว้ในพืชตระกูลถั่ว กลุ่ม 14 และพืชผักประเภทแตงกลุ่ม 9 แทนตามลำดับ

                ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

 

ที่มา : มกอช.

Is this article useful?