TH EN
A A A

มะกันประกาศระเบียบค่า MRLs สารกำจัดศัตรูพืช

7 April 2553   
                สหรัฐอเมริกาแจ้งเวียนประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องระเบียบการยกเว้นการกำหนดค่า MRLs ของสาร acid-benzyl methacrylate-1-propanesulfonic-acid  2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]- และ monosodium salt copolymer ในกรณีที่ใช้เป็นส่วนประกอบในสูตรของสารกำจัดศัตรูพืชภายใต้ 40 CFR 180.960 ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2553
 
ที่มา : มกอช.

Is this article useful?