TH EN
A A A

ไทยเปิดตัวระบบตรวจสอบย้อนกลับอาหาร

2 April 2553   
 
                กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศไทยร่วมมือกับ IBM กลุ่ม FXA และการสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT) เปิดตัวระบบตรวจสอบย้อนกลับระดับสากล โดยอนุญาตให้ประเทศที่ไทยส่งออกสินค้าสามารถตรวจสอบย้อนกลับมายังระดับย่อยได้จนถึงระดับฟาร์ม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของไทยมีคุณภาพมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระดับนานาชาติ โดยโครงการนำร่องระบบตรวจสอบย้อนกลับนี้ นำไปทดลองใช้อุตสาหกรรมไก่แปรรูปและมะม่วงแปรรูปที่ส่งออก โดยใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์และโปรแกรมตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหารได้ทราบถึงฟาร์มต้นกำเนิด วันที่เก็บเกี่ยว และอุณหภูมิขณะซื้อผลิตภัณฑ์
 
                ทั้งนี้ ได้เชิญเกษตรกรและผู้ผลิต 600 คนเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังช่วยในด้านอาหารปลอดภัยอีกด้วย โดยถ้าพบว่าฟาร์มไหนทำให้เกิดการปนเปื้อนจะได้จัดการแก้ไขได้ทันท่วงทีและเรียกคืนสินค้าที่ผลิตจากฟาร์มดังกล่าวเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วย
 
 
ที่มา : Food Safety News

Is this article useful?