TH EN
A A A

EFSA เตือนภัยเชื้อ Campylobacter ปนเปื้อนในไก่เนื้อชำแหละสูง

25 March 2553   
                สำนักงานความปลอดภัยอาหารสหภาพยุโรป (EFSA) เปิดเผยว่า จากการสำรวจพบว่า 80% ของไก่เนื้อชำแหละในท้องตลาดของสหภาพยุโรปปนเปื้อนด้วยเชื้อ Campylobacter โดยพบว่าประเทศในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่พบการแพร่กระจายของเชื้อ Campylobacter ในระดับที่สูงยกเว้นในไซปรัส เอสโตเนียและกลุ่มประเทศนอร์ดิก
 
                ไก่เนื้อชำแหละถูกมองว่าเป็นแหล่งที่มาของเชื้อ Salmonella และ Campylobacter EFSA จึงได้ทำการสุ่มตรวจตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2551 เป็นจำนวน 10,132 ตัวจากโรงชำแหละ 561 แห่งใน 26 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และประเทศนอรเวย์และสวิสเซอร์แลนด์ โดยแต่ละ batch มีการเก็บตัวอย่าง caecal content (ส่วนหนึ่งของลำไส้ใหญ่) ของไก่ 10 ตัวมารวมกันแล้วตรวจหาเชื้อ Campylobacter และไก่จาก batch เดียวกันนี้มีการตรวจหา Salmonella และ Campylobacter ทันทีหลังนำไปแช่เย็นแล้ว โดยตรวจเชื้อบริเวณหนังจากคอและอกไก่ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะหาค่าพื้นฐานเพื่อใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อวิเคราะห์การแพร่กระจายของเชื้อดังกล่าว
 
                จากการสำรวจพบ Campylobacter ในลำไส้ใหญ่ไก่ 71.2% ซึ่งมีการปนเปื้อนตั้งแต่ยังมีชีวิตและพบ 75.8% ปนเปื้อนบริเวณหนังคอและอกไก่ ซึ่งอาจปนเปื้อนในระหว่างการชำแหละ อนึ่งประเทศที่พบการปนเปื้อน Campylobacter ในไก่เนื้อชำแหละอันดับ 1ได้แก่ สเปน 88% รองลงมาเป็นไอร์แลนด์ 83% และอันดับสามคือโปแลนด์ 79% โดยพบว่า 47% ของไก่เนื้อชำแหละมีจำนวน Campylobacter น้อยกว่า 10 cfu/g 15.8% มี 1,000-10,000 cfu/g และ5.8% มีมากกว่า 10,000 cfu/g ในขณะที่พบเชื้อ Salmonella ตั้งแต่ 0-26.6% ยกเว้นฮังการีที่พบในปริมาณมาก 85.6% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเชื้อ Salmonella infantis  เพราะฉะนั้นจึงควรปรุงอาหารให้สุกและรักษาความสะอาดในห้องครัวเพื่อหลีกเลี่ยงเชื้อดังกล่าว
 
 
 
 
 
ที่มา : Food production daily และ EFSA

Is this article useful?