TH EN
A A A

ไทยเตรียมผวา มาเลย์เตรียมตีตลาดอาหารฮาลาล

22 March 2553   
              รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศมาเลเซียจะให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมอาหารฮาลาลขนาดเล็กและกลาง (SMI) ในการตีตลาดอาหารฮาลาลในตะวันออกกลาง

              Dayuk mukhriz Tum Mukhriz Tun Mahathir รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศมาเลเซีย เปิดเผยว่า แม้ว่าสินค้าฮาลาลของ SMI เป็นที่ยอมรับจากประเทศสมาชิกองค์การการประชุมอิสลาม (OIC) และสามารถเจาะตลาดอาหารฮาลาลตะวันออกกลางได้แล้วก็ตาม แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่มหาศาลได้อย่างเพียงพอ ในทางกลับกันผู้ประกอบการ SMI ของไทยสามารถส่งออกอาหารฮาลาลได้ตามความต้องการของตลาด รวมถึงความต้องการในช่วงที่มีการประกอบพิธีฮัจญ์ที่กรุง Mecca และ Madinah 

              มาเลเซียเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงที่จะจำหน่ายสินค้าฮาลาลแก่ชาวมุสลิมกว่า 25,000 คน ซึ่งมาร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ ดังนั้น รัฐมบาลจะออกมาตรการเพื่อสนับสนุนให้ SMI มีกำลังผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการควบคุมดูแลคุณภาพของอาหารฮาลาลและบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
 
 
ที่มา : Halal Focus

Is this article useful?