TH EN
A A A

ไทยเร่งญี่ปุ่นปลดล็อคมาตรการห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกไทย

15 March 2553   
                นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทย ผลักดันให้ญี่ปุ่นยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าเนื้อไก่ไทย
 
                นายธีระ วงศ์สมุทร ได้เข้าพบนาย Hirotaka Akamatsu รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้ญี่ปุ่น เพื่อแจ้งให้ทางญี่ปุ่นทราบว่า ไทยได้ปลอดจากเชื้อไข้หวัดนก (Avian influenza virus) ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 และ ได้เรียกร้องให้ญี่ปุ่นเริ่มนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากไทยอีกครั้ง หลักจากมีมาตรการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่สดจากไทยตั้งแต่ปี 2547 โดยรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้กล่าวว่า ญี่ปุ่นจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบมาตรฐานการควบคุมโรคในไทย และการปลอดเชื้อไข้หวัดนกในไทย หลังจากนั้นญี่ปุ่นอาจจะขออนุญาตให้มีการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากไทยอีกครั้ง
 
ที่มา : Bussiness Day

Is this article useful?