TH EN
A A A

ความล้มเหลวในการตรวจสอบโรงชำแหละมะกัน

10 March 2553   
                เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 นาย Dean Wyatt ผู้ควบคุมดูแลหน่วยตรวจสอบสุขอนามัยของหน่วยบริการตรวจสอบและอาหารปลอดภัยกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (FSIS) ผู้ถูกกล่าวหาว่า ประสบความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่โดยปล่อยให้โรงชำแหละที่ไม่ปลอดภัยและไม่ได้มาตรฐานเปิดทำการต่อไป แม้ว่าอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพสาธารณะ ได้เข้าให้การต่อรัฐสภาถึงสาเหตุการปฏิบัติงานล้มเหลวว่า เนื่องมาจากการฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าของโรงงานและถูกข่มขู่จากเจ้าของโรงงานว่าจะถูกสั่งย้าย
 
                นาย Dean Wyatt ให้การว่า ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่เมื่อถูกตรวจพบว่าได้ช็อกลูกวัวเพิ่งเกิดซึ่งอ่อนแอหรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถยืนได้ก่อนนำไปชำแหละ และยังถูกขู่จากเจ้าของโรงงาน หลังระบุว่าโรงงานนั้นชำแหละสุกรขณะที่ยังมีสติ ซึ่งผิดระเบียบการชำแหละ
 
                เมื่อปี 2551 และต้นปี 2552 นาย Dean Wyatt ระงับการทำการของบริษัท Bushway Packaging Inc. ในรัฐ Vermont ถึง 3 ครั้ง หลังพบว่าชำแหละวัวที่ป่วยจนเดินไม่ได้ด้วยการลากจากคอกไปยังโรงชำแหละทำให้วัวอาจเปรอะเปื้อนมูลสัตว์ แต่ก็ยังปล่อยให้บริษัทสามารถเปิดทำการต่อไปได้ จนกระทั่ง Humane Society เปิดเผยภาพวีดีโอการบังคับให้วัวเดินด้วยการตีหรือใช้ไฟฟ้าช็อต ทำให้โรงงานถูกปิดในที่สุด
 
                หลักฐานการปฏิบัติงานที่ล้มเหลวของ Wyatt ได้แก่ สถานการณ์การพบเชื้อ E. coli O157:H7 หลายครั้งและโรคอื่นๆ ที่เกิดจากเนื้อสัตว์ปนเปื้อน ย้อนไปเมื่อปี 2551 ได้มีการเรียกคืนเนื้อวัว 143 ล้านปอนด์จากโรงงาน Westland/Hallmark ในรัฐแคลิฟอร์เนียเนื่องจากพบว่ามีการชำแหละวัวที่ป่วยหรืออ่อนแอเกินกว่าที่จะเดินได้ด้วยตัวเอง ซึ่งสัตว์เหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นพาหะเชื้อวัวบ้าหรือโรคอื่นๆ
 
                ทั้งนี้ นาย Dennis Kucinich ผู้แทนรัฐ Ohio ประธานในการประชุม กล่าวว่า ผู้บริหารชุดใหม่ที่จะเข้ามาทำงานแทนนาย Dean Wyatt และผู้ตรวจสอบคนอื่นๆ ที่ถูกพักงาน ต้องระลึกถึงข้อผิดพลาดในอดีตและทำให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างเหมาะสม เพื่อให้อาหารที่บริโภคมีความปลอดภัยมากขึ้น
 
 
 
 
 
ที่มา : Meat International

Is this article useful?