TH EN
A A A

อินเดียหยุดส่งออกเนื้อสัตว์

8 March 2553   
                ภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมต้องการให้หยุดการให้เงินสนับสนุนการส่งออกเนื้อสัตว์ เนื่องจากผลกำไรที่มาจากการฆ่าสัตว์เพื่อส่งออกมีมากกว่าการเลี้ยงเพื่อรีดนมในระยะสั้น

                Subhash Mandge ประธานสหกรณ์ Madhya Pradesh State กล่าวว่า เนื่องจากภาครัฐให้เงินสนับสนุน 30%เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรจำหน่ายวัวและควายเร็วกว่าปกติ อีกทั้ง ค่าเลี้ยงดูวัวควายหลังคลอดยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรนิยมขายวัวและควายให้โรงชำแหละ สืบเนื่องจากเรื่องนี้ ทำให้ราคานมในอินเดียพุ่งสูงขึ้น โดยเมื่อเร็วนี้ ราคานมเพิ่มขึ้นถึง 10% นอกจากนั้นยังส่งผลให้ราคาผักและธัญพืชมีราคาสูงขึ้นด้วย

                อนึ่ง ปริมาณการส่งออกเนื้อสัตว์ของอินเดียเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายใน 4 ปี
 
ที่มา : Meat International

Is this article useful?