TH EN
A A A

อาร์เจนตินาออกข้อกำหนดเพิ่มเติมในการนำเข้ากล้วยไม้ไต้หวัน

5 March 2553   
                เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 อาร์เจนตินาแจ้งเวียนต่อสมาชิก WTO เรื่องที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรอาร์เจนตินา (SENASA) ประกาศอนุมัติใช้ข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้ากล้วยไม้สกุล Oncidium และ Phalaenopsis จากไต้หวันมายังอาร์เจนตินา ซึ่งได้แจ้งร่างข้อกำหนดตาม G/SPS/N/ARG/127 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 แล้ว มาตรการที่ประกาศใช้ได้กำหนดเพิ่มเติมโดยมีศัตรูพืชดังต่อไปนี้
 
·       Liriomyza trifolii
·       Aphelenchoides besseyi
·       Maconellicoccus hirsutus
·       Rodopholus similis
·       Protylenchus reniformis
 
                ทั้งนี้ ไม่ได้กำหนดให้รับรองสำหรับพืชที่มีรากในวัสดุปลูก (inert medium) ที่เกี่ยวข้องกับไส้เดือนฝอย Aphelenchoides besseyi, Pratylenchus coffeae, Radopholus similis หรือ Rotylenchulus reniformis
 
                อนึ่ง ข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552
 
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.

Is this article useful?