TH EN
A A A

โปแลนด์ร้องอียูขอยืดเวลาเลี้ยงไก่ในกรงตับอีก 7 ปี

22 February 2553   
               รัฐบาลโปแลนด์เป็นประเทศแรกที่ยื่นคำร้องต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้านการเกษตรประจำสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการ เพื่อขอยืดระยะเวลาการห้ามเลี้ยงไก่ในกรงตับ (Battery cage) ไปอีก 7 ปี หรือจนถึงปี 2560 ปัจจุบัน สหภาพยุโรปออกประกาศห้ามประเทศในสหภาพยุโรปเลี้ยงไก่ในกรงตับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2555 แต่โปแลนด์เห็นว่าเร็วเกินไป อาจทำให้ขาดแคลนไข่ไก่ และส่งผลให้ต้องนำเข้าไข่ไก่จากประเทศที่มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยสัตว์ต่ำกว่าสหภาพยุโรป นอกจากนี้ โปแลนด์ยังกล่าวอีกว่าในสหภาพยุโรปมีไก่เพียงจำนวนน้อยเท่านั้นที่เลี้ยงแบบให้พื้นที่กว้าง (enriched cage) โดยโปแลนด์มีเพียง 17% เท่านั้น
 
               ทั้งนี้ สหภาพยุโรปจะยังคงเดินหน้าบังคับใช้มาตรการนี้เนื่องจากบางประเทศได้ยอมรับข้อบังคับในการห้ามเลี้ยงไก่ในกรงตับและลงทุนในการเลี้ยงไก่แบบอื่นแล้ว ซึ่งการเลื่อนบังคับใช้ก็จะเกิดความเสียเปรียบ นอกจากนี้ หน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ยังต่อต้านการยืดระยะเวลาดังกล่าวอย่างรุนแรง
 
 
ที่มา : World Poultry

Is this article useful?