TH EN
A A A

ไทยเริ่มมาตรการ จัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ฤดูปลาวางไข่

17 February 2553   
                นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำฤดูปลาที่มีไข่วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน หรือปิดอ่าว ฝั่งทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม 2553 โดยห้ามใช้เครื่องมือประมงบางชนิด ส่วนเครื่องมือที่ไม่ห้ามก็สามารถทำการประมงได้ตามปกติ

                คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.การประมงฉบับใหม่แล้ว อยู่ระหว่างการรอเข้าพิจารณาของสภา  กฎหมายการประมงฉบับนี้เป็นกฎหมายที่มีชาวประมงมีส่วนร่วมมากที่สุด

                ขณะที่ นายสุรจิตต์ อินทรชิด รองอธิบดีกรมประมง กล่าวถึงความสำคัญของประกาศปิดอ่าว ว่า กรมประมงได้ศึกษาเรื่องนี้มานาน และมีข้อมูลทางวิชาการยื่นยันชัดเจนว่า การประกาศปิดอ่าว จะช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำได้ สำหรับพื้นที่ประกาศปิดอ่าว เป็นบางส่วนของ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี รวมพื้นที่ 26,400 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16 ล้านไร่  หากมีการฝ่าฝืนใช้เครื่องมือ ที่ห้ามทำการประมงในพื้นที่ที่ได้ประกาศ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
 
ที่มา: Nica Online

Is this article useful?