TH EN
A A A

ระเบียบใหม่สินค้าอินทรีย์ของแคนาดา (05/01/2007)

5 January 2550    4816

               กระทรวงเกษตรและอาหารของแคนาดาตีพิมพ์เผยแพร่ระเบียบใหม่เพื่อปกป้องผู้บริโภคจากการแอบอ้างว่าเป็นสินค้าอินทรีย์

               Chuck Strahi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอาหารของแคนาดาระบุว่า ระเบียบดังกล่าวจะเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันสินค้าอินทรีย์ให้กับแคนาดาและคุ้มครองผู้บริโภค โดยป้องกันการแอบอ้างที่ผิดว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าอินทรีย์ ภายใน 2 ปี การใช้โลโก้ the Canada Organic จะใช้ได้เฉพาะสินค้าที่ได้รับการรับรองแล้วว่าเป็นไปตามมาตรฐานแคนาดาว่าด้วยการผลิตอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ต้องประกอบด้วยส่วนประกอบอินทรีย์อย่างน้อย 95% ดังนั้นภายในระยะเวลาเปลี่ยนผ่านนี้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ทั้งหมดโดยภาคบังคับจะต้องได้รับการรับรอง

Meatnews

Is this article useful?