TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรเรียกร้องให้ผู้ผลิตอาหารรายงานปริมาณขยะ

22 January 2553    4815
                คณะกรรมาธิการของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร เรียกร้องให้ผู้ผลิตและแปรรูปอาหารต้องรายงานปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมอาหารของตนเองในแต่ละปี 

                ตามที่กระทรวงเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม (DEFRA) เคยมีนโยบายด้านขยะ ตั้งแต่ปี 2550 แต่ขาดการดำเนินการที่จริงจังและสม่ำเสมอ และไม่มีเป้าหมายการลดปริมาณขยะที่ชัดเจน ทำให้ปริมาณขยะถึง 90% ไม่ได้รับพิจารณานำกลับมาใช้ใหม่ ดังนั้น DEFRA จึงปรับปรุงให้มีความชัดเจนในนโยบายลดปริมาณขยะและเพิ่มอัตราการนำมาใช้ใหม่
                ทั้งนี้ ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้า มีความสำคัญในการลดปริมาณขยะ โดยอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ ผลิตขยะถึงปีละ 7.2 ล้านตัน ซึ่งขยะส่วนใหญ่จะส่งไปยังห่วงโซ่อุปทานเพื่อทำการแปรรูปใหม่ แต่ส่วนที่เหลืออีก 1.9 ล้านตันถูกนำไปฝังดิน
Food Production Daily

Is this article useful?