TH EN
A A A

ฝรั่งเศสไม่ปลื้ม อียูห้ามจับปลาทูน่าครีบสีน้ำเงิน

18 January 2553   
               Bruno Le Maire รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและประมงฝรั่งเศสคัดค้านที่สหภาพยุโรปที่ห้ามการจับปลาทูน่าครีบสีน้ำเงิน  (Bluefin tuna) เนื่องจากมีการจับปลาดังกล่าวมากเกินไป แต่สนับสนุนให้ควบคุมการส่งออกปลาทูน่าไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรป ซึ่งจะทำให้การส่งออกปลาทูน่าครีบสีน้ำเงินไปนอกสหภาพยุโรปทั้งหมดลดลงถึง 90 % และถือเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์ปลาทูน่าได้ ซึ่งสอดคล้องกับที่รัฐบาลสนับสนุนให้บรรจุปลาทูน่าครีบสีน้ำเงินในสัตว์สงวนตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์และพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) ซึ่งจะเป็นการห้ามการค้าปลาทูน่าครีบสีน้ำเงินเป็นการชั่วคราว
               
               อย่างไรก็ตาม กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) กลับไม่พอใจกับท่าทีของรัฐบาล และต้องการให้รัฐบาลห้ามจับปลาดังกล่าว เนื่องจากตลอดสิบปีที่ผ่านมา มีการจับปลาทูน่าเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ประโยชน์ระยะสั้นเพื่อตอบสนองความต้องการจากญี่ปุ่นซึ่งบริโภคปลาชนิดนี้มากที่สุดในโลก
               
              อนึ่ง Nicholas Sarkozy ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเตรียมประกาศจุดยืนเกี่ยวกับการห้ามการจับปลาทูน่าครีบสีน้ำเงินในสัปดาห์หน้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่สำคัญต่อสหภาพยุโรปในการลงมติในประเด็นดังกล่าวเป็นครั้งสุดท้าย
 
ที่มา : FIS

Is this article useful?