TH EN
A A A

ราคาเนื้อสัตว์ปีกรัสเซียเพิ่ม 20% หลังห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากสหรัฐฯ

18 January 2553   
               นาย Yevgeny Kogan ประธานสมาคมกลุ่มผู้ค้าอาหาร เปิดเผยว่า ราคาเนื้อสัตว์ปีกในรัสเซียเพิ่มสูงขึ้น 20% จาก 58 รูเบิลต่อกิโลกรัมในเดือนธันวาคมเป็น 70 รูเบิลต่อกิโลกรัม หลังรัสเซียห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกที่ล้างด้วยคลอรีนจากสหรัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา อีกทั้ง ผู้ประกอบการรัสเซียไม่สามารถรองรับความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ปีกของผู้บริโภคในประเทศได้
               
               อนึ่ง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552 รัสเซียเริ่มอนุญาตให้ใช้คลอรีนได้เพียง 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในการฆ่าเชื้อจากเดิมที่อนุญาตให้ใช้ได้ถึง 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่งผลให้เนื้อไก่จากสหรัฐฯ ที่ล้างด้วยคลอรีนถูกห้ามนำเข้า โดยในปี 2552 รัสเซียบริโภคเนื้อสัตว์ปีก 3.5 ล้านตัน เป็นเนื้อสัตว์ปีกนำเข้าจากสหรัฐฯ สูงถึง 900,000 ตัน คิดเป็น 22% ของที่สหรัฐฯ ส่งออกเนื้อไก่ทั้งหมด
 
ที่มา : World Poultry

Is this article useful?