TH EN
A A A

เกาหลีใต้เริ่มส่งออกเนื้อสุกรไปฮ่องกง

11 January 2553   
                เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553 นี้ เกาหลีใต้จะเริ่มส่งออกเนื้อสุกรไปฮ่องกงเป็นครั้งแรก ภายหลังการเจรจาตั้งแต่ปี 2551
 
               รัฐมนตรีของกระทรวงอาหาร เกษตร ป่าไม้และประมง เปิดเผยว่า ฮ่องกงอนุญาตให้นำเข้าเนื้อสุกรจากเกาหลีที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ ข้อตกลงทางการค้าดังกล่าวเกิดขึ้น หลังเกาหลีใต้ส่งรายชื่อ 49 บริษัท ที่ยินดีส่งออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ไปยังฮ่องกง ตั้งแต่ปี 2551 จนผ่านการรับรองในปี 2552 นอกจากนี้ การส่งออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จะทำให้เกษตรกรผู้ค้าสุกรมีช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่สินค้าที่ส่งออกมักจะเป็นผลิตภัณฑ์จากสุกร เช่น ไขมันและไส้ ที่สามารถใช้เป็นส่วนผสมพื้นฐานในผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 
               นาย Chang Ki-yoon ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานเกาหลีใต้ กล่าวว่า ภายใต้ข้อตกลงนี้ นอกจากผู้ส่งออกจะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ฮ่องกงกำหนดไว้นั้น ยังต้องบอกชื่อบริษัทของฮ่องกงที่เป็นผู้จัดจำหน่ายเนื้อสุกรดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ เพื่อให้แน่ใจในคุณภาพและความปลอดภัย ผู้ผลิตจะต้องได้รับการตรวจรับรองจากสำนักงานมาตรฐานและสุขอนามัยแห่งชาติของเกาหลีใต้ก่อนที่จะส่งออกด้วย
 
 
ที่มา: Meat International

Is this article useful?