TH EN
A A A

รัสเซียผลิตเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น

6 January 2553   

                   นาย Victor Zubko รองนายกรัฐมนตรีรัสเซียกล่าวว่า อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ในรัสเซียสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ได้ แม้เศรษฐกิจโลกจะตกต่ำก็ตาม โดยในปี 2552 รัสเซียมีปริมาณผลผลิตเนื้อสัตว์ปีกเพิ่มขึ้นเป็น 318,000 ตัน ส่วนผลผลิตเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นเป็น 550,000 ตัน  
 

                  สาเหตุสำคัญที่ทำให้รัสเซียสามารถเพิ่มการผลิตได้สำเร็จ คือรัฐบาลให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน และค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น นอกเหนือจากนี้ มาตรการคุมเข้มการนำเข้าเนื้อสัตว์มายังรัสเซียและการให้ยืมเงินช่วยเหลือเพื่อใช้ในการลงทุนยังสามารถดึงดูดผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์รัสเซียได้อีกด้วย นอกจากนี้ เงินลงทุนส่วนมากใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเนื้อสุกรและสัตว์ปีก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ที่มีวัฎจักรการผลิตช่วงสั้นๆ (40 วัน และ ครึ่งปี ตามลำดับ) 
 

                 อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเนื้อสัตว์รัสเซียบางรายยังคงเลือกใช้เนื้อนำเข้าราคาถูกแทนการใช้เนื้อสัตว์คุณภาพต่ำของรัสเซียมีต้นทุนการผลิตสูง

ที่มา : Meat International

Is this article useful?