TH EN
A A A

วิกฤตเศรษฐกิจกระทบการส่งออกกุ้งเม็กซิโก

6 January 2553   

                วิกฤตทางการเงินที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2552 ผู้ผลิตกุ้งของรัฐ Tamaulipas ในเม็กซิโกไม่สามารถส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐฯ ได้ จากเดิมที่เคยส่งออกกุ้งไปสหรัฐฯได้ถึง 2,250 ตัน

                นาย Nicanor Fernandez Cabrera สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมประมงและสัตว์น้ำแห่งชาติของเม็กซิโก (CANAIPESCA) กล่าวว่า สืบเนื่องจากวิกฤตทางการเงิน ทำให้เรือประมงครึ่งหนึ่งที่ออกจับปลาในทะเลลึกจะหยุดออกเรืออย่างน้อย 5 เดือน

               นอกจากนี้ วิกฤตเศรษฐกิจยังส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกกุ้งทางตอนใต้ของรัฐ 3 ราย ได้แก่ 2 รายในเมือง Tampico และ 1 รายในเมือง Altamira จนต้องยกเลิกการส่งออก ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทบรรจุหีบห่อในเมือง Tampico  10 รายได้ปิดกิจการเรียบร้อยแล้ว และส่วนที่เหลือได้ลดกำลังการผลิตลงครึ่งหนึ่ง

              อนึ่ง จากผลกระทบดังกล่าว ส่งผลให้เวเนซุเอลาได้รับผลประโยชน์เพราะสามารถส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐฯ แทนเม็กซิโก 
 

ที่มา : FIS

Is this article useful?