TH EN
A A A

ห้าง ASDA ขายกุ้งเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

5 January 2553   
 
                ASDA ซึ่งเป็นห้างขายปลีกที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจัการได้เริ่มจำหน่ายกุ้งที่ ได้รับการรับรอง BAP หรือกุ้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก Cumbriun Seafoods ซึ่งเป็นผู้จัดหาอาหารทะเลรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของสหราชอาณาจักร
 
                มาตรฐานเอกชนว่าด้วยการจัดการที่ดีด้านการเพาะเลี้ยงประมง (BAP) ของ Global Aquaculture Alliance (GAA) ซึ่งเน้นการรับรองว่าการเพาะเลี้ยงประมงนั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับ ผิดชอบต่อสังคม โดยการจัดการที่ดีนี้จะดำเนินการและควบคุมทุกขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยว ข้องกับการเพาะเลี้ยงประมง
 
                ทั้งนี้ หากมองย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคม 2552 จะพบว่า  Cumbrian Seafood และ ASDA เป็นแหล่งรับซื้อแห่งแรกในสหราชอาณาจักรที่ประกาศรับซื้อปลาค้อดแอตแลนติค และ Hadcod ที่ได้รับการรับรองว่าจับโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจาก MSC
 
ที่มา: INFOFISH

Is this article useful?