TH EN
A A A

เวียดนามจัดทำแผนขยายพันธุ์ปลา

28 December 2552   
                 เวียดนามจัดทำโครงการขยายพันธุ์ปลา Tra หรือ ปลา Catfish เพื่อพัฒนาระบบพื้นฐาน การจัดแบ่งพื้นที่สำหรับเพาะพันธุ์ปลา Catfish และการคาดการณ์และคำนวณปริมาณผลผลิตและการบริโภค โดยโครงการนี้มีมูลค่าถึง 1.34 ล้านล้านดอง หรือประมาณ 74 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะแบ่งการลงทุนเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงปี 2552-2558 จะลงทุน 8 แสนล้านดอง ส่วนที่เหลือจะลงทุนในปี 2559-2563
 
                โครงการนี้มีเป้าหมายผลิตปลา Catfish ในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแหล่งผลิตปลา Catfish ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ให้ได้ 1.5 ล้านตัน ภายในปี 2553 โดยคาดว่า ในปีดังกล่าวจะสามารถส่งออกปลา Catfish ได้ถึง 600,000 ตัน มูลค่ากว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนในปี 2558 เวียดนามตั้งเป้าส่งออกปลา Catfish มูลค่ากว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  และเพิ่มขึ้นเป็น 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2563
 
                อนึ่ง โครงการนี้จะเพาะพันธุ์ปลา Catfish บริเวณแม่น้ำ Tien และแม่น้ำ Hau ในเมือง Can Tho, Vinh Long, An giang,  Tian Giang และ Dong Thap ซึ่งเป็นจังหวัดบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โดยในปี 2558 จะมีพื้นที่เพาะพันธุ์ปลาทั้งสิ้น 110,000 เฮกตาร์ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 13,000 เฮกตาร์ ในปี 2563
 
                นอกจากนี้ โครงการนี้ได้กำหนดให้พื้นที่เพาะพันธุ์ปลา Catfish ต้องมีพื้นที่อย่างน้อย  10 เฮกตาร์ เพื่อป้องกันปัญหาการกระจัดกระจายของพื้นที่เพาะเลี้ยง อีกทั้งกำหนดให้จัดตั้งสถานที่แปรรูปปลาในพื้นที่เพาะพันธุ์ปลา Catfish และในจังหวัดบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
 
ที่มา : Meat Trade News

Is this article useful?