TH EN
A A A

มะกันเตรียมหนุนเงินภาคเกษตร

25 December 2552   
               กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) เชิญชวนให้ สำนักงานเกษตรของมลรัฐ สถานีทดลองการเกษตร และหน่วยงานต่างๆของสหรัฐฯเสนอ โครงงานแนวทางการช่วยเหลือด้านเกษตรกรรมทางด้านการตลาด การขนส่ง และการกระจายสินค้าเกษตรและอาหารในประเทศและต่างประเทศ โดยโครงงานที่ได้รับเลือก จะได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการพัฒนาการตลาดของสหรัฐฯ (FSMIP)
 
              Kathleen Merrigan รองรัฐมนตรี USDA กล่าวว่า FSMIP จะช่วยเกษตรกรแก้ไขปัญหาที่พบเกี่ยวกับการกระจายสินค้าและการตลาด ซึ่งทาง USDA หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโครงงานที่สามารถสร้างความมั่นคงในชนบทด้วยการพัฒนาระบบอาหารและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค และซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรู้จักเกษตรกร รู้จักอาหารของเรา (Know Your Farmer, Know Your Food) ของ USDA
 
              ทั้งนี้ การให้เงินสนับสนุนดังกล่าวจะนำไปสู่ โครงงานต่างๆที่สร้างสรรค์ เช่น การเพิ่มการบริโภคผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในโรงพยาบาล และการสร้างโอกาสการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นโดยนำมาจำหน่ายในตู้จำหน่ายอาหารตามโรงเรียนต่างๆ เป็นต้น
 
ที่มา : USDA

Is this article useful?