TH EN
A A A

อียูปรับปรุงกฎคุ้มครองการฆ่าสัตว์

1 December 2552   
                สหภาพยุโรปปรับปรุงกฎระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ขณะทำการฆ่า เพื่อใช้แทนข้อบังคับเดิมที่ใช้ตั้งแต่ปี 2536 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป การเปลี่ยนจากข้อบังคับมาเป็นกฎระเบียบดังกล่าว จะทำให้ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปมีแบบแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกันมากขึ้น  โดยมีผลครอบคลุมถึงการฆ่าสัตว์เพื่อนำไปผลิตอาหาร ขนสัตว์ หนังสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ รวมไปถึงการฆ่าสัตว์เพื่อป้องกันโรคติดต่อ อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบฉบับใหม่นี้ไม่รวมการฆ่าสัตว์ตามวัฒนธรรมประเพณี การฆ่าสัตว์เพื่อทดลองทางวิทยาศาสตร์ การล่าสัตว์เพื่อการกีฬา และการฆ่าสัตว์เพื่อให้พ้นความทรมานจากโรคโดยสัตวแพทย์ สาระสำคัญของระเบียบสรุปได้ ดังนี้

                    1. กำหนดให้การฆ่าสัตว์ต้องหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด ความเครียด หรือการทรมานสัตว์ โดยสัตว์ควรถูกฆ่าทำให้ตายในทันทีหรือหลังจากที่สลบแล้วและต้องแน่ใจว่าสัตว์ไม่รู้สึกตัวก่อนถูกฆ่า วิธีการที่ทำให้สัตว์สลบต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่บังคับไว้ 
                    2. โรงฆ่าสัตว์ต้องดูแลอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ และต้องวางแผนล่วงหน้าและดำเนินการโดยบุคคลที่มีใบรับรองความสามารถ ทั้งนี้ โรงฆ่าสัตว์จะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านสวัสดิภาพสัตว์เพื่อทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
                    3. กำหนดให้จัดตั้งหน่วยงาน 2 แห่ง คือ
                          1) Reference Center เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่คนงาน ประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ของอุปกรณ์หรือวิธีการใหม่ๆ และแต่งตั้งองค์กรที่ทำหน้าที่ออกในรับรองด้านสวัสดิภาพสัตว์
                          2) Competent Authority มีหน้าที่อบรมคนงาน รวมทั้งออกใบรับรองให้กับคนงานที่ผ่านการทดสอบ

                หากกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จะทำให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ในสหภาพยุโรป และผู้ประกอบการในประเทศที่สามมีต้นทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีข้อกำหนดที่ให้คนงานต้องผ่านการฝึกอบรมและต้องได้รับใบรับรอง อีกทั้งกำหนดให้มีขั้นตอนประเมินและตรวจสอบผลการทำให้สัตว์สลบอย่างสม่ำเสมออีกด้วย
 
ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Is this article useful?