TH EN
A A A

มะกันประเมินผลผลิตข้าวโลกหด 3%

1 December 2552   
                กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ประเมินสถานการณ์ข้าวของโลกในปี 2552/2553 คาดว่าจะมีผลผลิตทั้งสิ้น 432.091 ล้านตัน ลดลง 3.07% เทียบกับปี 2551/2552 ในทางกลับกัน ความต้องการกลับเพิ่มขึ้นในปี 2552/2553 ถึง 0.31% เป็น 436.841 ล้านตัน

                ทั้งนี้ การค้าข้าวโลกในปี 2552/2553 มีปริมาณทั้งสิ้น 29.540 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.38% ในด้านสต็อกคงเหลือปลายปี คาดว่าจะมีสต็อกทั้งสิ้น 85.290 ล้านตัน ลดลง 5.24% สำหรับประเทศผู้ผลิตข้าวส่วนใหญ่พบว่ามีผลผลิตลดลง เช่น อินเดียมีผลผลิตปี 2552/2553 ปริมาณ 83 ล้านตันลดลง 16.29% จากปี 2551/2552 ที่มีผลผลิต 99.150 ล้านตัน

                จากสถานการณ์ดังกล่าวนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า อินเดียจำเป็นต้องนำเข้าข้าวเพื่อสต็อกไว้ 2-3 ล้านตัน ส่วนฟิลิปปินส์อาจต้องนำเข้าสูงกว่า 2 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลมาจากพายุไต้ฝุ่น ความต้องการที่สูงขึ้นประกอบกับสต็อกที่ลดลง และปริมาณการค้าที่ลดลง จึงผลักดันให้ราคาข้าวในตลาดโลกปีหน้าเพิ่มขึ้น ส่วนไทยได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เกี่ยวกับสถานการณ์ผลผลิตในปี 2552/2553 คาดว่าจะมีผลผลิตทั้งสิ้น 20 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.09% จากปี 2551/2552 ที่มีผลผลิตทั้งสิ้น 19.4 ล้านตัน โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประมาณการผลผลิตข้าวเปลือกนาปีในปี 2552/2553 ว่าจะมีข้าวเปลือก 23.245 ล้านตัน เป็นข้าวหอมมะลิ 6.650 ล้านตัน ข้าวเจ้า 10.286 ล้านตัน และข้าวเหนียว 6.3 ล้านตัน
 
                อย่างไรก็ตาม หากคิดมูลค่าในรูปเงินบาทในปี 2552 ราคาข้าวหอมมะลิอยู่ที่ 35,904 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น 28.89% จากปี 2551 ซึ่งอยู่ที่ 27,857 บาทต่อตัน ขณะที่ข้าวขาว 5% ราคาลดลง อยู่ที่ 18,549 บาทต่อตัน จากเดิมที่ราคา 20,489 บาทต่อตันในปี 2551
 
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

Is this article useful?