TH EN
A A A

ผู้ส่งออกอินเดียงดซื้อกุ้งเถื่อนในประเทศ หวังเพิ่มคุณภาพสินค้าส่งออก

19 November 2552   
                ผู้ส่งออกอาหารทะเลอินเดียตกลงหยุดซื้อกุ้งกุลาดำจากผู้เพาะเลี้ยงภายในประเทศที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของอินเดียหรือกรมประมงของรัฐอานธรประเทศ หวังพัฒนาสินค้าให้ตรงตามมาตรฐานสากล
               
               ประธานสมาคมผู้ส่งออกอาหารทะเลของอินเดียกล่าวว่า ได้รับการแจ้งเตือนจากศูนย์ปฏิบัติกลาง ว่าจะต้องระบุเลขทะเบียนฟาร์มบนบรรจุภัณฑ์ของอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ส่งออกทั้งประเภทสดและแปรรูปที่แช่เย็นและแช่แข็ง มิเช่นนั้นผู้นำเข้าจะไม่รับสินค้า  โดยทางสมาคมเชื่อว่า การขึ้นทะเบียนจะสามารถช่วยให้ผู้ส่งออกหลีกเลี่ยงการส่งผลิตภัณฑ์กุ้งกุลาดำที่มียาปฏิชีวนะตกค้างไปยังประเทศนำเข้าได้  โดยแต่ละปีมีกุ้งหลายตู้คอนเทนเนอร์ถูกปฏิเสธนำเข้าจากญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ เพราะมียาปฏิชีวนะตกค้าง ทำให้ผู้ประกอบการส่งออกอินเดียประสบปัญหา
               
               ทั้งนี้ ในปี 2551-52 อินเดียส่งออกกุ้งกุลาดำ 126,000 ตัน นับเป็นมูลค่า 37.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งประมาณ 70% ของปริมาณส่งออกทั้งหมดมาจากรัฐอานธรประเทศ และปัจจุบันฟาร์มเลี้ยงกุ้งใน รัฐอานธรประเทศกว่า 10,000 ฟาร์ม ได้ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
 
ที่มา : The Fish Site

Is this article useful?